Vill du bli kontaktad?

Tillbaka till Nyheter

Studenter positiva till kvalificerade extrajobb

2016-08-31
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Uppstuk genomförde under våren 2016 en enkätstudie där Uppsalas studenters inställning till extraarbete under studietiden undersöktes. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur studenter i Uppsala ställer sig till att arbeta extra under studietiden inom det området som de studerar på universitetet. Denna undersökning påvisar att Uppsalas studenter har en mycket positiv inställning till kvalificerat extraarbete under studietiden och att en betydande del av de tillfrågade anser att Uppsalas näringsliv behöver bli bättre på att ta tillvara på den kompetens som finns bland universitetsstudenter.

Så här gjordes undersökningen

Undersökningen utformades i form av en webbenkät där 10 frågor av olika karaktär ställdes. Valet att göra undersökningen via ett webbformulär gjordes på grund av att formuläret lättare skulle få spridning, för att på så sätt få ett bredare urval. Enkäten skickades både ut via mail, spreds på Facebook samt via personlig kontakt. Enkäten besvarades anonymt, vilket även framgick vid medverkan i undersökningen. Frågorna har utformats för att skapa en djupare förståelse för studenternas vardag och framtidstankar.

Undersökningen besvarades av 148 personer varav 146 stycken studerar eller har studerat vid Uppsala universitet

Skärmklipp 2016-09-01 10.04.20

Fördelningen för de olika ämnesområden som respondenterna studerar presenteras nedan

diagram2

Nedan presenteras resultatet av undersökningen

1. Jag skulle vilja ha ett extrajobb under studietiden inom det jag studerar på universitetet?

Skärmklipp 2016-09-01 10.06.23

Att arbeta extra under studietiden, med ett kvalificerat arbete, är något som enligt respondenterna i denna undersökning uppskattas. Endast 9,5% av de tillfrågade menar att de inte skulle vilja ha ett extrajobb under studietiden relaterat till de som de studerar på universitet.


2. Vid sidan av studierna skulle jag vilja arbeta

Skärmklipp 2016-09-01 10.06.45

Respondenterna uppger att ett extraarbete förlagt till ca 20% tjänstgöring (en dag i veckan), fungerar bra att kombinera med heltidsstudier. 22% av respondenterna anser att de har tid att arbeta mer ändå, ända upp till halvtid. 6% av de tillfrågade uppger att de inte vill arbeta alls vid sidan av studierna.


3. Jag skulle föredra att arbeta extra i Uppsala framför att pendla till en annan stad t.ex. Stockholm (förutsatt likvärdigt arbete)

Skärmklipp 2016-09-01 10.06.55

4. Givet ett likvärdigt arbete, vilken av följande städer skulle du vilja bosätta dig i efter avslutade studier?

Skärmklipp 2016-09-01 10.07.04

Om våra respondenter får välja mellan att pendla till en annan stad eller att arbeta i Uppsala, förutsatt likvärdigt arbete, väljer hela 90,5% att arbeta i Uppsala (baserat på de som svarat instämmer eller instämmer helt på frågan). Även efter examen är Uppsala en attraktiv stad att bo och jobba i enligt våra respondenter. Uppsala är på en andraplats, knappt slagen av Stockholm med 2%. På tredjeplats, Göteborg med 7% av rösterna.


5. Jag anser att Uppsalas näringsliv tar tillvara på den kompetens som finns hos universitetsstudenter i dagsläget?

Skärmklipp 2016-09-01 10.07.15

35,8 % av de tillfrågade anser att Uppsalas näringsliv bättre skulle kunna ta tillvara på den kompetens som finns hos universitetsstudenter (baserat på de som svarat instämmer inte alls eller instämmer inte på frågan). 50% av respondenterna håller sig neutrala i frågan medan 14,2% anser att näringslivet i Uppsala tar väl tillvara på studenters kompetens.


Slutsats

Den undersökning som Uppstuk gjort visar på att Uppsalas studenter generellt sett har en positiv inställning till extrajobb under studietiden. 90,5% av respondenterna skulle föredra att arbeta extra i Uppsala framför att pendla till en annan stad. I dagsläget tycker dock 35,8% av de som svarat på undersökningen att Uppsalas näringsliv behöver bli bättre på att ta tillvara på den kunskapen som finns bland universitetsstudenter. 72% av deltagarna tycker att ca en dag i veckan är lagom att arbeta parallellt med heltidsstudier. Endast 6% av de tillfrågade uppger att de inte vill arbeta alls vid sidan av sina studier. När det handlar om vilken stad man väljer att bosätta sig i efter avslutade studier kommer Uppsala på en andraplats med 33% av rösterna, knappt slagna av Stockholm på 35%. Uppsalas studenter vill alltså jobba extra samtidigt som de studerar på Universitetet och en stor del kan även tänka sig att bosätta sig i Uppsala efter avslutade studier.